×

Dr. Sachin Bhai -> Hindi Classes
Total Classes : 2194

5 Swaroop Ka Abhas
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 33
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 17-11-2013 (Rev. 31.12.96)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 17 Nov 2013 | Class Dt : NA

Adhikar
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 34
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 20-10-2013 (Rev. 16.05.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Oct 2013 | Class Dt : NA

Always OK
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 35
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 22-09-2013 (Rev. 05.05.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 22 Sep 2013 | Class Dt : NA

AM 02.02.70 Revision
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Kamal Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 2 Feb 1970 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 36
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ruhani Yatra
Commentray on AM 28-01-2018
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 28 Jan 2018 | Class Dt : NA

Sunday AM 22-12-2013 (Rev. 29.05.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 22 Dec 2013 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 37
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Commentary 1 for Nagpur Retreat Centre
(Vishwa Shanti Sarowar)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 24-11-2013 (Rev. 27.05.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 24 Nov 2013 | Class Dt : NA

AM 18.01.70
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Jan 1970 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 38
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Commentary 2 for Nagpur Retreat Centre
(Vishwa Shanti Sarowar)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 27-10-2013 (Rev. 03.04.96)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 27 Oct 2013 | Class Dt : NA

AM 18.02.93
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 39
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sakash Commentary for Jagdamba Bhawan, Pune
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 29-09-2013 (Rev. 09.05.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 29 Sep 2013 | Class Dt : NA

AM 26.06.69 Revision
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Devendra Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 26 Jun 1969 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 40
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

SM 29-12-2013 Revision
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 29 Sep 2013 | Class Dt : NA

AM 26.12.79
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 26 Dec 1979 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 41
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sakash Commentary for Gulzar Dadiji
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 01-06-2014 (Rev. 13.01.78)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 29 Dec 2013 | Class Dt : NA

AM 28.09.69 Revision
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Sushil Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 28 Sep 1969 | Class Dt : NA

Sunday AM 02-02-2014 (Rev. 03.04.97)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 2 Feb 2014 | Class Dt : NA

Amritvela
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 43
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 02-03-2014 (Rev. 12.06.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 2 Mar 2014 | Class Dt : NA

Antarmukhta
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 44
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 01-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 02-11-2014 (Rev. 02.01.79)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 2 Nov 2014 | Class Dt : NA

Anubhavimurat Bhav
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 02-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 04-05-2014 (Rev. 28.06.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 4 May 2014 | Class Dt : NA

Bap saman
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 46
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 03-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 05-01-2014 (Rev. 31.05.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 5 Jan 2014 | Class Dt : NA

Befiker
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 47
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 04-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 05-10-2014 (Rev. 26.12.78)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 5 Oct 2014 | Class Dt : NA

Beyond Sound
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 48
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 05-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 06-04-2014 (Rev. 18.06.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 6 Apr 2014 | Class Dt : NA

Bhagya
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 49
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 06-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 06-07-2014 (Rev. 11.04.78)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 6 Jul 2014 | Class Dt : NA

Brahman Jivan Me Saza
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 50
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 07-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 07-12-2014 (Rev. 18.07.79)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Dec 2014 | Class Dt : NA

Brahmin life
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 51
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 08-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 08-06-2014 (Rev. 18.01.78)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 8 Jun 2014 | Class Dt : NA

Brahmin
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 52
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 09-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 09-02-2014 (Rev. 10.06.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Feb 2014 | Class Dt : NA

Chintan Chintan Chintan
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 53
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 10-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 09-11-2014 (Rev. 02.01.79)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Nov 2014 | Class Dt : NA

Chintan Karo
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 54
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 11-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 10-08-2014 (Rev. 03.12.78)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 10 Aug 2014 | Class Dt : NA

Class By Sevadhari bhai & Dr Sachin
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Sewadhari Brother

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 55
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 12-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 11-05-2014 (Rev. 30.06.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 11 May 2014 | Class Dt : NA

Co-operation 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 56
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 13-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 12-01-2014 (Rev. 02.06.77)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 12 Jan 2014 | Class Dt : NA

Co-operation 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 57
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 14-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 12-10-2014 (Rev. 18.01.78)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 12 Oct 2014 | Class Dt : NA

Combind Swarup
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 58
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 15-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 13-04-2014 (Rev. 20.06.77)-Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 13 Apr 2014 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 59
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 16-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Sunday AM 13-04-2014 (Rev. 20.06.77)-Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 13 Apr 2014 | Class Dt : NA

Aalasya & Albelapan 60
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Ep. 17-Prashno Se Paar
Hindi QA Series
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA