×

Dr. Sachin Bhai -> Hindi Classes
Total Classes : 2080

Sunday AM 11-12-2016 (Rev. 15.04.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 11 Dec 2016 | Class Dt : NA

Service
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 76
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 21
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 8
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 12-06-2016 (Rev. 08.10.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 12 Jun 2016 | Class Dt : NA

Seva
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 77
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 22
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-02-1993 -Part 9
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Feb 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 13-03-2016 (Rev. 23.03.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 13 Mar 2016 | Class Dt : NA

Shivratri 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 78
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 23
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 13-11-2016 (Rev. 30.11.99)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 13 Nov 2016 | Class Dt : NA

Shivratri 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 79
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 24
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 14-02-2016 (Rev. 30.03.99 )
alongwith Season Murli 12 Feb. 2016
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 14 Feb 2016 | Class Dt : NA

Shivratri 3 (9.03.1994) Part-2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Mar 1994 | Class Dt : NA

Mansa Sewa - 80
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 25
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 14-08-2016 (Rev. 03.11.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 14 Aug 2016 | Class Dt : NA

Smriti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 81
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 26
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 15-05-2016 (Rev. 13.04.81) & SM 16-05-2016
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 15 May 2016 | Class Dt : NA

Special class
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 82
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 27
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 15-05-2016 (Rev. 13.04.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 15 May 2016 | Class Dt : NA

Special souls
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 83
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 28
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 6
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 16-10-2016 (Rev. 15.11.99)
Group Discusssion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 16 Oct 2016 | Class Dt : NA

Subconscious Mind Training
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 84
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 29
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 7
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 17-01-2016 (Rev. 04.01.80)
Group Discusssion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 17 Jan 2016 | Class Dt : NA

Subtle Checking 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 85
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 30
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 18-11-1993 -Part 8
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Nov 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 17-04-2016 (Rev. 03.04.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 17 Apr 2016 | Class Dt : NA

Subtle Checking 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 86
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 31
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 17-07-2016 (Rev. 19.10.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 17 Jul 2016 | Class Dt : NA

Swaman
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 87
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 32
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 18-09-2016 (Rev. 16.11.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Sep 2016 | Class Dt : NA

Swarajyadhikai
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 88
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 33
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 18-12-2016 (Rev. 06.01.82)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 18 Dec 2016 | Class Dt : NA

Teachers 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 89
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 34
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 19-06-2016 (Rev. 09.10.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 19 Jun 2016 | Class Dt : NA

Teachers 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 90
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 35
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 20-12-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 20-03-2016 (Rev. 21.03.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Mar 2016 | Class Dt : NA

Teen Ka Path
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 91
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 36
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-04-1993
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Apr 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 20-11-2016 (Rev. 29.12.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Nov 2016 | Class Dt : NA

Teen Bindi
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 92
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 37
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 20-11-2016 (Rev. 29.12.81)
Group Discusssion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Nov 2016 | Class Dt : NA

Trikaldarashi Sthiti 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 93
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 38
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 21-02-2016 (Rev. 19.03.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 21 Feb 2016 | Class Dt : NA

Trikaldarashi Sthiti 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 94
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 39
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 21-08-2016 (Rev. 06.11.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 21 Aug 2016 | Class Dt : NA

Tyag
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 95
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Full Stop 40
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 23-12-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Dec 1993 | Class Dt : NA