×

Dr. Sachin Bhai -> Hindi Classes
Total Classes : 2303

Jwalamukhi Yoga 15
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 15-02-2015 (Rev. 24.02.98)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 15 Feb 2015 | Class Dt : NA

Mamma Day - 4 ( 12th day Sandesh)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 31
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 16
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 15-11-2015 (Rev. 20.01.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 15 Nov 2015 | Class Dt : NA

Mamma Day - 5 (Last Sandesh)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 32
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 17
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 16-08-2015 (Rev. 16.01.80)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 16 Aug 2015 | Class Dt : NA

Mercy Mercy 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 33
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 18
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 17-05-2015 (Rev. 03.12.79)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 17 May 2015 | Class Dt : NA

Mercy Mercy 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 34
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 19
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 17-05-2015 (Rev. 03.12.79)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 17 May 2015 | Class Dt : NA

Mystery
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 35
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 20
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 6
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 19-04-2015 (Rev. 23.11.79)
Group Discussion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 19 Apr 2015 | Class Dt : NA

Nardesawar
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 36
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 21
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 7
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 19-07-2015 (Rev. 02.01.80)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 19 Jul 2015 | Class Dt : NA

Natural Yogi
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 37
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 22
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 8
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 20-09-2015 (Rev. 28.01.80)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Sep 2015 | Class Dt : NA

Nayare Pyare Bano
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Nagesh Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 38
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 23
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 07-03-1993 -Part 9
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 7 Mar 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 20-12-2015 (Rev. 13.03.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 20 Dec 2015 | Class Dt : NA

New Year Planning
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Others

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 39
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 24
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 0
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 22-02-2015 (Rev. 03.02.79)
Group Discussion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 22 Feb 2015 | Class Dt : NA

Newness 1 (AM 31.12.93)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 31 Dec 1993 | Class Dt : NA

Mansa Sewa - 40
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 25
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 22-03-2015 (Rev. 14.11.79)
Group Discussion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 22 Mar 2015 | Class Dt : NA

Newness 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 41
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 26
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 22-11-2015 (Rev. 07.03.81)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 22 Nov 2015 | Class Dt : NA

Parivartan
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 27
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 23-08-2015 (Rev. 18.01.80)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 23 Aug 2015 | Class Dt : NA

Parmatam Sang
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 28
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 4
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 25-01-2015 (Rev. 25.01.79)
Group Discussion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 25 Jan 2015 | Class Dt : NA

Parmatam Chatrachaya
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 44
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 29
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 5
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 26-07-2015 (Rev. 07.01.80)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 26 Jul 2015 | Class Dt : NA

Parmatam Diltakht
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 45
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 30
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 6
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 27-09-2015 (Rev. 30.01.80)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 27 Sep 2015 | Class Dt : NA

Points 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 46
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 31
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 7
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 27-12-2015 (Rev. 15.03.99 )
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 27 Dec 2015 | Class Dt : NA

Points 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 47
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 32
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-01-1993 -Part 8
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Jan 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 28-06-2015 (Rev. 24.12.79)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 28 Jun 2015 | Class Dt : NA

Practice
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 48
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 33
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-12-1993 -Part 1
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Nikhilesh Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 29-03-2015 (Rev. 19.11.79)
Group Discussion
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 29 Mar 2015 | Class Dt : NA

Process of Being Bodiless
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 49
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 34
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-12-1993 -Part 2
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Manju Bhen

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Dec 1993 | Class Dt : NA

Sunday AM 29-11-2015 (Rev. 01.03.99)
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Murli Dt : 29 Nov 2015 | Class Dt : NA

Purane Sanskaro Se Mukti
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Mansa Sewa - 50
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

Jwalamukhi Yoga 35
Awakening within BKs
 • Speaker: Dr Sachin Bhai

 • |
 • H

Class Dt : NA

AM 09-12-1993 -Part 3
 • Speaker: Dr Sachin Bhai, Paramjape Mata

 • |
 • H

Murli Dt : 9 Dec 1993 | Class Dt : NA